1

استخدام کارشناس باشگاه مشتریان (خانم) در شهر فرش

News Discuss 
ایضاً شهر صمکان از غرایب جای دنیاست و باعث تعجیبها رودی است در میان آنشهر روان و پلی بر آن بستهاند که آنطرف پل سردسیر است درخت جوز و چنار و امثال آن در آنجا بسیار است و طرف دیگر گرمسیر اشجار ترنج و نارنج و مانند آنها در https://nimmansocial.com/story163310/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story